Organi vrtca

Svet zavoda

Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Odlokom o ustanovitvi vrtca.
Pristojnosti Sveta zavoda:

 •     Sprejema program razvoja vrtca,
 •     sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 •     odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 •     odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •     imenuje in razrešuje ravnatelja,
 •     obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 •     sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 •     določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 •     predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 •     daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 •     razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 •     sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 •     imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 •     odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del
 •     opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

Mandat članov je štiri leta. Mandat staršev je povezan s statusom v vrtcu. Svet vrtca deluje po poslovniku.

Ravnatelj - direktor
je poslovodni organ zavoda.

Strokovni organi
Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi.

Svet staršev
Svet staršev sestavljajo starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih oddelkov. Vsak oddelek izvoli enega člana v Svet staršev.
Pristojnosti Sveta staršev so:

 •     predlaga nadstandardne programe,
 •     daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 •     daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delavnem načrtu,
 •     razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 •     obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 •     voli predstavnike v Svet Vrtca,
 •     opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Facebook Vilinski gaj

Facebook Mezinčica

Facebook Viktorinček