Letni delovni načrt

Letni delovni načrt vrtca (v nadaljevanju LDN) je splošni dokument vrtca (21. čl. Zakona o vrtcih Ur.l. RS št. 12, 29.2.1996, Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu, Ur.l. RS št. 41, 11.7.1997) in je strokovna in vsebinska podlaga LDN poslovnih enot in LDN vzgojiteljic v oddelkih.

Z LDN določamo:

 • obratovalni čas vrtca;
 • organizacijo dnevnega varstva otrok;
 • programe vrtca;
 • razporeditev otrok v oddelke;
 • delo strokovnih in drugih delavcev v vrtcu;
 • sodelovanje s starši;
 • sodelovanje z izobraževalnimi, zdravstvenimi in drugimi organizacijami;
 • mentorstvo pripravnikom;
 • aktivnosti, s katerimi se vrtec vključuje v okolje;
 • sodelovanje s šolami, ki izobražujejo delavce za potrebe vzgoje predšolskih otrok;
 • program strokovnega izpopolnjevanja delavcev vrtca;
 • program dela strokovnih organov vrtca ter kadrovske, materialne in druge pogoje, potrebne za uresničitev vzgojnega procesa.

  Letni delovni načrt zasebnega vrtca VILINSKI GAJ (2022/23)

 

Facebook Vilinski gaj

Facebook Mezinčica

Facebook Viktorinček